Generalforsamlingsreferat 2023

Ordinær Generalforsamling Ryslinge Tennisklub.

  1. 13/3 - 23 kl 19:30 i Ryslinge hallen

Referat.

Dagsorden.

  1. Cees Staveneuter blev foreslået og valgt. Cees konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt.
  2. Formandens beretning 13/3 2023

Hans indledte sin beretning med at i 2022 var corona væk igen, hvilket gav en mere normal aktivitet i 2022.

Året blev traditionen begyndt med baneåbning 30 april markedsført sammen med dansk Tennis Forbund. Det var en god dag med dejligt vejr. Desværre kom der ikke så mange gæster.

Baner som sædvanlig og altid i rigtig fin stand. Stor ros til Erling og Lau og lidt til resten bestyrelse for deres store arbejde. Bane 1 var lidt blødere i begyndelsen – men det blev hurtigt bedre.

Forup Cup blev afholdt d. 18/6 med 16 deltagere med børn og det blev en rigtig hyggelig dag med godt vejr.

Ligaspil er stadig en stor succes og administreres af Ib fortsætter også. Ros til Ib for god håndtering.

Børne tennis er gået helt i stå. Det skal vi helst have gang igen. Vi kontakter skoler med materiale til opstart af næste sæson. Der har ikke været træning for voksne, da der er få deltagere og vanskeligt at finde træner.

Tilbagegang i medlemmer til ca. 65. Det skal vi arbejde med i bestyrelsen.

Sponsorater er også gået tilbage – men et fremtidigt fokus er at få flere igen.

Klubmesterskaber afviklet 1/10 med fest i klubhuset og telt. Det blev et rigtig vellykket arrangement, og vi regner med at afholde det på denne måde fremadrettet. Der var også gode kampe og højt humør.

Padelbanen.

Michael og Niels Fabricius har lavet et stort forarbejde med fondsansøgninger og sponsorater og alle i bestyrelsen har bidraget lidt. Vi har skaffet 350.000 kr. Der mangler 250.000 kr for at vi går i gang. Vi har i bestyrelsen lavet et oplæg med Ryslinge hallen, som inddrages i projektet forudsat at de kan skaffe pengene. Vi har besluttet ikke at lave banen, hvis ikke finansieringen er helt på plads. Ryslinge hallens bestyrelsen holder møde i medio marts og beslutter hvad deres holdning er. Padelbanen skal enten skrinlægges eller laves i 2023.

Tak til bestyrelse og medlemmer for at yde en god indsats.

  1. Aflæggelse af regnskab. Michael gennemgik regnskabet der viste et overskud på 2333 kr. før afskrivninger. Men underskud på 14,567 kr efter afskrivning. Næste år er der kun en mindre afskrivning. Resultatet må siges at være ok. Vigtigt at få flere medlemmer. Revisorer havde godkendt regnskabet og regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
  2. Indkomne forslag. Ikke nogen.
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ib, Erling og Lau var på valg og var villig til genvalg. De blev alle valgt. Torben og Jørgen blev foreslået som suppleanter og blev valgt.
  4. Cees stillede op som revisor. Anne Marie og Cees bliver valgt som revisorer
  5. Hans indkalder snarest til bestyrelsesmøde med konstituering mm.

Tak for god ro og orden og til Cees for god afvikling af generalforsamling.

Der blev spist fiskefileter og ostemad.

Referenten : Hans