Vedtægter

Vedtægter for Ryslinge Tennisklub
stiftet 12/10 1994

Revideret 23/3 1995
Revideret 30/3 2000
Revideret 13/3 2002
Revideret 26/3 2007 (konsekvensrettelser)
§ 1
Klubbens navn er Ryslinge
Tennisklub
med hjemsted i Ryslinge.
§ 2
Klubbens formål er at skabe de bedste muligheder for udøvelse af tennisspillet, og mulighed for dygtiggørelse
for alle uanset alder og færdigheder.
§ 3
Klubben er medlem af Fyns Tennis
Union under Dansk Tennis Forbund og klubben er medlem af Landsdelsforeningen
DGI-Fyn, under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, og underlagt disses love og
bestemmelser. Bestyrelsen kan til enhver tid opsige medlemskabet af ovennævnte
idrætsorganisationer.
§ 4
Klubben optager enhver der søger optagelse.
Medlemskab er først opnået når kontingent er betalt.
Kvitteringen er medlemsbevis og giver klubrettigheder og pligter
§ 5
Kontingent fastsættes for et år af gangen af klubbens bestyrelse, og opkræves ved dennes
foranstaltning.
§ 6
UDMELDELSE – EKSKLUSION
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer og
forudsætter, at medlemmet har betalt kontingent frem til den dag, udmeldelsen
har virkning. Et medlem, der er i kontingentrestance, kan bestyrelsen ekskludere
med mindst 8 dages varsel. Ingen, der er i kontingentrestance kan optages på ny
som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Overtrædelse af klubbens vedtægter og andre regler kan medføre udelukkelse for
kortere eller længere tid – og eventuelt eksklusion. Hvis bestyrelsen beslutter,
at særlige forhold giver anledning til eksklusion, skal det ske ved at mindst
2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Forinden bestyrelsen træffer sin
afgørelse, skal medlemmet have mulighed for at fremføre sit forsvar, og
medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende
ordinære generalforsamling. Spørgsmålet optages som særligt punkt på
dagsordenen, og vedkommende har ret til at deltage i dette punkts behandling på
generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme
majoritet som ved ændring af klubbens love. Et medlem der er ekskluderet i
henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny
generalforsamling herom. 

§ 7
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den
ordinære generalforsamling afholdes hvert år, senest 30. april og indkaldes med
mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale blade emd angivelse af
dagsorden. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1.       Valg af dirigent
2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab
4.       Behandling af indkomne forslag
5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.       Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
7.       Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
8.       Eventuelt
§ 8
GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal. Jvf. dog § 6 og § 14. Stemmeret udøves ved
personligt fremmøde. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring
fra stemmeberettiget medlem afstemning foregå skriftligt, ligesom alle
afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutning indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne
optages. Protokollen underskrives af dirigenten.
§ 9
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid
indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de
stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1
måned efter, at begæring herom er fremsat over for bestyrelsen, og indvarslingen
skal ske på samme måde som for ordinær generalforsamling.
§ 10
BESTYRELSE, UDVALG-VALG

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer
foreningen i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger
forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer:
·         Formand
·         Næstformand
·         Kasserer
·         Sekretær
·        3Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år.
De lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
De ulige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer
Genvalg kan finde sted.
§ 11  TEGNINGSRET
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller
næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
Klubben tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel
formanden som kassereren. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af
fast ejendom eller løsøre samt investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig
karakter skal den samlede bestyrelse godkende, ligesom generalforsamlingens
godkendelse skal foreligge.
Bestyrelsen fastsætter klubbens ordens- og
banetegningsregler.
§ 12
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1/3 afgive driftsregnskab og status til
revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling
til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
§ 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændringeri vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget, undtaget § 3.
§ 14 KLUBBENS OPLØSNING
Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i den
anledning særligt indkaldt generalforsamling. Det kræves, at der til denne
generalforsamling er mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer
til stede. For forslagets vedtagelse kræves tillige at ¾ af de afgivne stemmer
for forslaget- Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, hvor beslutning
kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, kan foreningen opløses, uanset hvilket
antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen
træffes beslutning om, hvorledes klubbens formue, herunder fast ejendom og
løsøre, skal fordeles. Dette sker ved simpelt stemmeflertal.
Ved opløsning tilfalder klubbens midler Faaborg-Midtfyn kommune, til brug for idrætslige
formål for børn og unge i kommunen, dog fortrinsvis en forening med samme formål
som den opløste forening.